Fast Eiendoms Rettforhold

Feil og mangler ved kjøp og salg av bolig

Våre advokater har lang erfaring i slike saker. I mange av disse sakene er det tegnet eierskifteforsikring, hvor selger er representert ved et eierskifteforsikringsselskap. Vår erfaring tilsier at de fleste kjøperne vil ha behov for bistand fra advokat i de aller fleste tilfellene hvor motparten er et eierskifteforsikringsselskap.

Er du usikker på hvordan man bør forholde seg innledningsvis, bør du ta kontakt med en advokat så raskt som mulig. Oversittelse av reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister kan føre til tap av hele kravet. Også feil håndtering av utbedringsprosess kan få fatale følger for kravet ditt.

Foreldelsesfristene løper selv om du har reklamert i tide, og foreldelsesfristene avbrytes kun ved en uttrykkelig erkjennelse fra motparten eller ved at det tas rettslige skritt. Du kan derfor tape kravet dersom du har en langvarig diskusjon om eierskifteforsikring med selskapet/selger til tross for at du har reklamert tidsnok.

De fleste har i sine innbo- og villaforsikringer en rettshjelpsdekning, som gjelder fra det tidspunkt en tvist er oppstått. Fra tvistetidspunktet vil rettshjelpsforsikringen i praksis dekke ca. 80 % av advokat­utgiftene.

 • Avhending
 • Bustadoppføring

Ekspropriasjon

Advokatfirmaaet FINN AS bistår klienter ved ekspropriasjonsrettlige spørsmål og problemstillinger. Vi yter blant annet bistand ved forhandlinger, skjønn og tvisteløsning overfor domstolene. Erstatningsfastsettelse for alle tvungne eiendomsinngrep skjer ved ekspropriasjonsskjønn etter skjønnsprosessloven. Det følger av lovens § 54 at den som rammes av en slik ekspropriasjon vil ha krav på dekning for utgifter til juridisk, og om nødvendig, også teknisk bistand under skjønnssaken.

Næringseiendom

Våre advokater har bred erfaring med alle de rettslige problemstillinger som kan dukke opp i forbindelse med næringseiendommer, enten du er eier og utleier, eller du leier næringseiendom. Vi kan blant annet bistå med

 • Kjøp og salg av næringseiendom og/eller selskap som eier næringseiendom (næringsmegling)
 • Gjennomgang / due diligence ved kjøp eller salg av næringseiendom og/eller selskap som eier næringseiendom
 • Utarbeide nødvendige avtaler og kontrakter, ev. gjennomgang av utkast / forslag til kontrakt.
 • Ivareta hele prosessen, inklusive forhandlinger
 • Skatt og merverdiavgift ved kjøp og salg av næringseiendom
 • Eierstruktur; herunder omorganisering, fisjoner og fusjoner
 • Mangler ved næringseiendom
 • Utarbeidelse og vurdering av leiekontrakter
 • Tvister i leieforhold

Eiendomsmegling

 • Oppgjørsoppdrag

Dersom du har solgt din bolig / leilighet selv, kan vårt kontor bistå med formalitetene. At en profesjonell aktør forestår gjennomføringen av avtaleinngåelsen og det økonomiske oppgjøret, er dessuten gjerne en forutsetning fra bankenes side for finansiering av kjøpet. En trygg og profesjonell eiendomsoverdragelse gjennom oss, innebærer at vi blant annet sørger for:

 • Utarbeidelse av en profesjonell kjøpekontrakt
 • Kontraktsmøte dersom partene ønsker det
 • Skjøte og tinglysing av skjøte
 • Tinglysing av kjøpers pant, samt sletting av selgers gamle pant og evt. andre heftelser
 • Avklaring av evt. forkjøpsrett (borettslag)
 • Økonomisk oppgjør, herunder innfrielse av selgers lån og utbetaling av kjøpesum etc.

Vi kan tilby deg en fast pris.

 • Boligmegling

Vi tilbyr boligmegling, herunder overdragelse av fast eiendom og borettsandeler. Vi kan i samarbeid med Protector Forsikring tilby eierskifteforsikring

 • Næringsmegling

Vi tilbyr næringsmegling, herunder salg av fast eiendom, men også overdragelse av aksjer i single purpose eiendomsselskaper. Vi formidler også utleie av næringslokaler.

Eiendomsutvikling – endringer og etablering

 • Jordskifte
  • Jordskifteretten har kompetanse til å løse de fleste problemer knyttet til fast eiendom. Advokatfirmaet FINN AS har erfarne advokater innenfor fast eiendom, og har bistått klienter i en rekke jordskiftesaker. Mer informasjon om jordskifte og jordeskifterettens kompetanse finner du på domstol.no/jordskifte. Jordskiftetvister vil i mange tilfeller komme inn under retthjelpsdekningen i den enkeltes innbo- eller boligforsikring.
 • Seksjonering
  • Advokatfirmaet FINN AS bistår både private, sameier og næringsdrivende klienter med små og store seksjoneringsoppdrag, samt ved reseksjonering av bolig. Vi kan tilby fast pris for slike oppdrag.
 • Plan og bygningsrett
 • Stiftelse og etablering av borettslag
 • Omdannelse fra borettslag til eierseksjoner

Rettigheter i fast eiendom – avklaring og etablering

 • Naborett
 • Sameierett
 • Alminnelig tingsrett
 • Tomtefeste
  • Advokatfirmaet FINN AS bistår både festere og bortfestere (grunneiere) ved rettslige spørsmål knyttet til tomtefeste, herunder blant annet i:
   • Spørsmål knyttet til innløsning, herunder verdsetting av tomt
   • Regulering av festeavgift
   • Forlengelse av festekontrakter
   • Spørsmål vedrørende råderett og utnyttelse av eiendommen

 

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Morten Dragvik Elvevoll
Advokat / Partner
Tove Julin Pettersen
Advokat/Partner