Advokatutgifter dekkes i kamp for å få en sak realitetsbehandlet – uavhengig av utfall

I en helt fersk avgjørelse tok Sivilombudet stilling til om hvorvidt sakskostnadsbestemmelsen i forvaltningsloven § 36 også kommer til anvendelse dersom en klage over vedtak om avisning av en klage oppheves og saken realitetsbehandles.

Forvaltningsloven § 36 åpner for a dersom et vedtak blir endret til gunst for en part, skal vedkommende tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Bestemmelsen omfatter også kostnader til advokat.

Saken gjaldt helt konkret krav om dekning av sakskostnader etter at et avslag på voldsoffererstatning ble påklaget. Klagen ble i første omgang avvist, men senere opphevet av Statens sivilrettsforvaltning.

Etter en realitetsvurdering av klagen, ble den endelig avslått. Spørsmålet for Sivilombudet var hvorvidt partens advokatkostnader knyttet til klagen over avvisningsvedtaket skulle dekkes av staten.  Sivilombudet besvarte bekreftende på spørsmålet, og konkluderte med at kostnadene skulle dekkes uavhengig av utfallet av realitetsbehandlingen.

Du kan lese hele avgjørelsen fra Sivilombudet her.