Juridiske artikler📖

Har du krav på forsvarer? 

I en straffesak kan du ha ulik status: mistenkt, siktet eller tiltalt. Uavhengig av statusen din, har du i en straffesak alltid rett til å la deg bistå av en forsvarer. I noen saker må du imidlertid dekke kostnadene til forsvarer selv, mens i andre saker vil staten dekke utgiftene til forsvarer. Les mer… 

Hevd av eiendomsrett

Dersom en person over lang tid har brukt en eiendom i den tro at bruken var rettmessig, vil det kunne bli spørsmål om personen har hevdet eiendomsrett eller bruksrett til eiendommen. I denne artikkelen vil vi ta for oss reglene for hevd av eiendomsrett. Les mer…

Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (Voldserstatningsloven)

Fra 01.01.2023 trer ny lov om voldsoffererstatning i kraft. Den nye endringen innebærer at flere tusen voldsoffererstatningssaker kan foreldes. De vesentligste endringer vil redegjøres nærmere for i denne artikkelen, herunder endring av lovens virkeområde og frister for å fremme søknad. Dette er endringer som kan påvirke den enkeltes rett til erstatning, og viktig for både fornærmede og bistandsadvokater å være oppmerksomme på.

Er du utsatt for en straffbar handling?

Dersom du er offer for en straffbar handling, vil du ha status som «fornærmet» i saken. Du vil da ha flere rettigheter. Politiet skal opplyse deg om rettighetene dine når du skal i avhør. Vi skal likevel gjennomgå noen viktige rettigheter i denne artikkelen.

Samboeravtaler

En samboeravtale er en avtale mellom to samboere som sier noe om deres økonomiske forhold og fordelingen ved et eventuelt brudd. Les mer…

Husleieforhold – inngåelse av avtale

Når man skal inngå en husleieavtale er det flere momenter som er viktig å huske på som utleier og som leietaker. Husleieloven regulerer leieforholdet mellom leietaker og utleier. Det er viktig å huske på at det ikke kan avtales vilkår i husleieforholdet som er mindre gunstig for leietaker enn det som følger av husleieloven. Les mer..

Testament  – Konfliktdempende middel ved arveoppgjør

Det kan i noen tilfeller oppstå konflikt mellom arvinger etter avdødes bortgang. Konfliktene kan dreie seg om hvem som skal ha arv, hvor mye den enkelte skal arve og hvilke gjenstander arvingene kan få. Les mer..

Fremtidsfullmakt – Hvorfor det er viktig.

En fremtidsfullmakt er i loven definert som en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiver etter at fullmaktsgiver på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser som omfattes av fullmakten. Les mer..

Spørsmål og svar om ferie

Sommerferien nærmer seg. I denne artikkelen tar vi opp de vanligste spørsmål arbeidstakere har i tilknytning til ferierettigheter. Les mer..

Arverett for samboere

Er dere samboere? Har dere/har dere ikke barn sammen? Har dere tenkt på hva som skjer dersom
den ene av dere skulle gå bort?
Vår erfaring som advokater er at samboere ofte har tenkt på ovennevnte, men ikke kjenner til at man
også bør gjøre noe for å regulere situasjonen. Mange er av den oppfatning at arvelovens regler for
ektefeller er de samme også for samboere. Det er ikke tilfellet. Les mer..