Barnevernsrett

Vi tilbyr juridisk bistand i form av rådgivning og rettslig prøving av alle spørsmål innen barnevernsrettens områder, herunder; barnevernets begjæring om omsorgsovertakelse til fylkesnemndene og domstolsprøving av disse. Typetilfellene er at barnevernstjenesten vil sette inn tiltak overfor familien og eventuelt overta omsorgen for ett, eller flere av barna i familien. Ved omsorgsovertakelse vil det ofte oppstå akutt behov for juridisk bistand. Vi fører barnevernssaker både overfor fylkesnemndene og de ordinære domstolene.

Vi tilbyr juridisk bistand innenfor ordningen med fri rettshjelp både for sivile barnerettssaker og barnevernssaker. For sivile barnerettssaker forutsettes det at en er under visse inntektsgrenser.

Regler for fri rettshjelp

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Rune
Stenstrøm
Advokat / Partner
Geir Olav Pedersen
Advokat