Erstatningsrett

Vårt firma representerer både personer som mener seg berettiget til erstatning og personer som har fått rettet krav om erstatning mot seg. Vår samlede kompetanse dekker de mest sentrale områdene innen erstatningsretten.

Saker innenfor erstatningsrettens område omfatter spørsmål om erstatning for skade som skyldes handling eller unnlatelse utenfor kontraktsforhold. Dersom vilkårene for erstatning er oppfylt, skal det økonomiske tapet eller den ikke-økonomiske skaden erstattes med penger. Videre omfattes spørsmål om erstatning for økonomisk tap som har sin bakgrunn i kontrakt eller mislighold av kontrakt.

Kravet om økonomisk tap er ikke alltid nødvendig ved personskader, personlige krenkelser eller tap av forsørger. Skadelidte kan ved forsett eller grov uaktsomhet fra skadevolders side i slike saker ha rett til såkalt oppreisning i stedet for eller i tillegg til erstatning for økonomisk tap. Ved alvorlig personskade med varig medisinsk uførhet på over 15% vil skadelidte kunne ha rett til erstatning for tapt livsutfoldelse, såkalt menerstatning.

I tilfeller hvor det er oppstått uenighet mellom partene vedrørende spørsmål om erstatning, har partene ofte krav på rettshjelpsdekning som omfatter dekning av kostnader til advokat i den videre behandling av saken.

Kontakt gjerne en av våre advokater for en samtale i anledning din sak.