Helserett

Helseretten er en samlebetegnelse som benyttes for de rettsregler som omhandler sykdom og helse. I vårt samfunn er det slik at de som yter helsehjelp er underlagt et omfattende regelverk som skal sikre kvaliteten og sikkerheten for den helsehjelp som skal gis. Noen ganger kan det imidlertid være slik at man som pasient opplever at den helsehjelpen som tilbys ikke er i samsvar med gjeldende regelverk.

Våre advokater har omfattende erfaring med å bistå klienter innenfor ulike saker på helserettens område. Dette gjelder eksempelvis saker om:

  • Rett til forsvarlig helsehjelp og øvrige rettigheter som pasient 
  • Klagesaker i helse- og omsorgstjenesten
  • Anmodning om vurdering av pliktbrudd begått av helsepersonell

Videre har våre advokater også omfattende erfaring med å bistå klienter hvor det er fattet vedtak etter psykisk helsevernloven. Særlig gjelder dette vedtak om tvunget psykisk helsevern. Vår bistand omfatter ofte:

  • Klage til kontrollkommisjonen over vedtak som gjelder opprettelse eller opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern
  • Klage over vedtak om tvangsmedisinering