Nytt💬


Nye endringer i avhendingsloven

Den 01.01.2022 skjer det viktige endringer i loven som regulerer kjøp og salg av bolig. Formålet med endringene er å skape en tryggere bolighandel, der alle parter skal få bedre informasjon om boligen ved kjøp og salg. Vi går her gjennom noen av endringene.

Den viktigste endringen er at det ikke lenger er lov å selge bolig «som den er». Endringen innebærer at kjøper ikke lenger bærer risikoen for skjulte feil og mangler ved boligen.

En annen viktig endring er nye forskriftskrav til tilstandsrapport, der boligen skal undersøkes langt grundigere enn det som har vært gjort tidligere. Dette blir viktig for selger som ikke lenger kan ta generelle forbehold. Det er ikke et krav til å bruke forskriftsmessig tilstandsrapport, men selger tar en svært stor risiko ved å ikke innhente slik rapport.

Kjøper regnes for å kjenne til opplysningene som fremgår av tilstandsrapporten, og opplysningene kan ikke senere påberopes som en mangel. Kjøpers undersøkelsesplikt tydeliggjøres dermed ved lovendringen.


Foredrag om endringer i avhendingsloven

Advokatfirmaet FINN hadde gleden av å invitere til foredrag om nye endringer i avhendingsloven den 10.11.21. Den 1. januar 2022 skjer det viktige og store endringer i loven som regulerer kjøp og salg av bolig (avhendingsloven). Endringene vil ha stor betydning for privatpersoner som selger og kjøper boliger, men også for profesjonelle aktører som bistår ved eiendomssalg, slik som eiendomsmeglere og takstmenn.
Takk til alle som møtte opp og gjorde ettermiddagen interessant.

Advokatutgifter dekkes i kamp for å få en sak realitetsbehandlet – uavhengig av utfall

I en helt fersk avgjørelse tok Sivilombudet stilling til om hvorvidt sakskostnadsbestemmelsen i forvaltningsloven § 36 også kommer til anvendelse dersom en klage over vedtak om avisning av en klage oppheves og saken realitetsbehandles.

Forvaltningsloven § 36 åpner for a dersom et vedtak blir endret til gunst for en part, skal vedkommende tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Bestemmelsen omfatter også kostnader til advokat.

Saken gjaldt helt konkret krav om dekning av sakskostnader etter at et avslag på voldsoffererstatning ble påklaget. Klagen ble i første omgang avvist, men senere opphevet av Statens sivilrettsforvaltning.

Etter en realitetsvurdering av klagen, ble den endelig avslått. Spørsmålet for Sivilombudet var hvorvidt partens advokatkostnader knyttet til klagen over avvisningsvedtaket skulle dekkes av staten.  Sivilombudet besvarte bekreftende på spørsmålet, og konkluderte med at kostnadene skulle dekkes uavhengig av utfallet av realitetsbehandlingen.

Du kan lese hele avgjørelsen fra Sivilombudet her.