Trygderett

Våre advokater har erfaring med problemstillinger innen trygderett, herunder både rådgivning i søknadsprosesser og anke over fattede vedtak etter folketrygdloven. Vår kompetanse innbefatter anke til Trygderetten. Våre advokater bistår blant annet innen følgende områder:

  • Uførepensjon
  • Alderspensjon
  • Sykepenger
  • Dagpenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Barnebidrag

Klage over NAVs vedtak er omfattet av ordningen med fritt rettsråd basert på en økonomisk behovsprøving.